Notice: Undefined index: description in /home/holyener/circusacademy.kiev.ua/www/controller/controller.php on line 62
ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на посаду ректора КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ, Овчаренко Ганни Едуардівни | Ukrainian Circus Academy

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на посаду ректора КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ, Овчаренко Ганни Едуардівни

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА кандидата на посаду ректора КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ, Овчаренко Ганни Едуардівни

П  Р  О  Г  Р  А  М   А

претендента  на посаду ректора

Київської академії естрадного та циркового мистецтв

Овчаренко Ганни Едуардівни

 

Овчаренко Ганна Едуардівна, кандидат на посаду ректора КМАЕЦМ, маю на меті: розвиток і оновлення Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв, побудову академії сучасного типу, як навчально-науково-інноваційного комплексу в контексті нового Закону України «Про вищу освіту» - комплексу, який об'єднує новітні технології.

Переконана у тому, що кожен заклад освіти нашої держави має бути віддзеркаленням людських цінностей, українського патріотизму, реформ, що потребує знань і значних зусиль, компромісів і волі кожного з учасників навчально-виховного процесу. Виходячи з цього, моє бачення процесу оновлення академії ґрунтується на тому, що фундаментом розвитку академії має бути кожен член колективу (науковці, педагоги, адміністративні працівники) та студенти, із усіма потребами та інтересами.

Імідж, престиж та авторитет обумовлюються досягненнями саме колективу академії, тому одне із провідних завдань успішної організації життєдіяльності колективу – це увага до потреб науково-педагогічного та адміністративного складів, які і визначають науково-освітній та соціокультурний рівень вишу. Але, ми повинні пам’ятати, що основним замовником послуг вишу є студент. Саме тому, ще одним провідним завданням сталого розвитку академії є активний, відвертий та партнерський діалог із студентськими колами, їх залучення до вирішення важливих питань життя академії, створення дієвого алгоритму зворотнього зв’язку між студентами, викладачами та адміністрацією академії, а також розробка нових програм з міжнародного співробітництва з метою посилення комунікацій та науково-освітніх євроінтеграційних процесів у академії.

Програма містить розділи, які охоплюють головні напрями розвитку КМАЕЦМ.

1. Демократизація, оновлення та розвиток системи управління КМАЕЦМ

Сталий розвиток та підвищення престижу академії можливі лише за умов повноцінної самореалізації співробітників і студентів в атмосфері демократії, врахування професійних, демографічних, соціальних інтересів різних груп у колективі, прозорого розподілу ресурсів, використання можливостей в співпраці з державою, місцевим самоврядуванням, бізнесом, міжнародними організаціями.

Для цього вважаю за необхідне:

- за результатами громадського обговорення запропонувати нові

механізми участі колективу в управлінні КМАЕЦМ, підвищити прозорість рішень керівних органів у кадровій, навчальній, освітній сфері, у сфері використання майна та доходів вишу;

- подальше розробляти і вдосконалювати нормативну базу академії

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», чітке розмежування прав та обов’язків усіх посадових осіб, структурних підрозділів, відкритість процесу створення основних документів (планів, наказів, положень, розпоряджень тощо), їх експертизи, затвердження та оприлюднення;

- залучити весь колектив до оновлення стратегії розвитку КМАЕЦМ на наступні 5 років;

- оприлюднювати офіційну інформацію, а саме: рішення Вченої ради, штатні розписи, кошторис, відомості про власність, майно, закупівлі, оренду приміщень;

- сформувати прозорі та зрозумілі критерії нарахування заробітної плати із загального та спеціального фонду, надання надбавок та доплат;

- сформувати систему оперативного реагування на звернення членів колективу, спонукати до прозорості у діяльності органів громадського самоврядування. «Двері» ректора, проректорів, деканів мають бути завжди відкритими для студентів та працівників академії;

- постійно покращувати умови праці викладачів та навчання студентів за рахунок модернізації, реконструкції та ремонту приміщень академії;

- зменшити до мінімуму обсяг внутрішнього паперового документообігу, запровадити сучасний внутрішній електронний документообіг і розширити можливості електронного врядування, управління, доведення до структурних підрозділів академії потрібної документації;

2. Освітня діяльність та співпраця зі студентами

Академія повинна забезпечити сприятливі умови для розвитку студентства. Для роботодавців КМАЕЦМ має бути гарантом того, що її випускники володіють знаннями і навичками, яких потребує сучасне суспільство та світові стандарти якості у різних галузях.

Для цього вважаю за потрібне:

- сприяти постійному оновленню та адаптації до сучасних вимог переліку навчальних напрямів і спеціальностей, змісту навчальних програм і курсів;

- комплектувати необхідною літературою та періодикою бібліотеку КМАЕЦМ;

- планомірно впроваджувати інновації та інформаційні технології у навчальний процес, що, однак, не означатиме відмову від класичних форм організації навчання;

- сприяти участі студентів у конференціях та публікаціям і патентно-ліцензійній роботі;

- започаткувати програми подвійних дипломів із зарубіжними вишами, які пропонують якісні і доступні освітні послуги, розширити можливості мобільності студентів шляхом закордонного стажування, навчання, практик;

- забезпечити формування блоку дисциплін реального вільного вибору студентом із урахуванням потреб роботодавця та орієнтації на майбутнє працевлаштування студента;

- активізувати профорієнтаційну роботу у молодіжному середовищі із розширенням рекламної діяльності та проведенням конкурсів за майбутнім фахом, популяризувати діяльність випускових кафедр, факультетів, та академії в цілому;

- оновити критерії визначення кращих викладачів і студентів для здорової змагальності в колективі;

- розробити та реалізувати заходи щодо вдосконалення якості самостійної роботи студентів заочної форми навчання через підготовку дистанційних курсів, орієнтованих на індивідуалізацію навчання та стимулювання творчої роботи студентів.

3. Наукова діяльність

Сучасні реалії наукового прогресу, які притаманні європейському простору, світовим науковим тенденціям вимагають того, щоб науковці, аспіранти, докторанти були забезпечені доступом до інформації, мали змогу відвідувати місцеві та міжнародні конференції, мали можливість публікувати свої наукові статті та доробки.

Для цього вважаю за необхідне:

 - сприяння науковцям вишу для більш широкої участі у вітчизняних та зарубіжних науково-практичних конференціях;

- підтримувати розвиток існуючих та формування нових провідних наукових шкіл, як середовища генерації знань і підготовки сучасних висококваліфікованих кадрів;

- упровадження нових пріоритетних наукових досліджень у різних напрямах естрадно-циркового мистецтва.

4. Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність вимагає активізації зв’язків академії з зарубіжними вишами, науковими центрами, фондами та інститутами громадянського суспільства, що забезпечує покращення показників діяльності за рахунок розширення можливостей міжнародної співпраці, підвищення і зміцнення рейтингу академії шляхом досягнення міжнародного рівня конкурентоспроможності.

Для цього вважаю за потрібне:

- сприяти обміну і мобільності наукових і науково-педагогічних працівників академії через інтенсифікацію міжнародної співпраці;

- створити умови для розширення мобільності студентів шляхом укладання договорів з українськими та закордонними вишами;

- створити умов для поглибленого вивчення на всіх факультетах і спеціальностях іноземних мов та розробити і впровадити окрему концепцію вивчення іноземних мов в академії;

- оновити сайт академії, зробити його більш інформативним, цікавим, та змістовним. Це обличчя академії у сучасний вік інформаційних технологій та глобалізації.

5. Соціально-економічний напрямок діяльності

Головна мета заходів цього розділу – покращення фінансового стану КМАЕЦМ та його працівників, гарантування прозорості рішень в частині фінансів: як вишу заробляти та розподіляти кошти (передусім, на зарплату викладачам і працівникам).

Для цього вважаю за необхідне:

- оптимізувати видатки з бюджету академії з метою досягнення головного пріоритету – збереження заробітної плати та інших виплат усім

категоріям працівників;

- розробити програму енергозабезпечення і енергозбереження академії та

забезпечити її реалізацію;

- сприяти якісному медичному забезпеченню співробітників і студентів академії;

- створити атмосферу максимального сприяння усім публічним акціям, культурним подіям, які ініціюються у закладі;

- сприяти подальшому розвитку багатих традицій культурного життя академії;

Студенти і співробітники КМАЕЦМ повинні мати можливість сповна використовувати своє право на створення громадських об’єднань, реалізацію ініціатив, бути партнером адміністрації вишу у вирішенні спільних проблем.

 

Післямова

Враховуючі останні зміни у суспільстві та освітньо-науковому просторі, існуючі запити і прагнення громадян України до втілення у життя європейських цінностей, впевнена, що від нового ректора колектив академії чекає не лише розвитку наукового, освітнього напрямків діяльності академії, а й сподівається на прозорі і міцні стосунки, відсутність лицемірства між адміністрацією та колективом, на відкритий і демократичний стиль управління, забезпечення добробуту усіх працівників.

  •  2017-05-03

  • 534

  Назад