Іноземним вступникам

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв
 • filter_1  Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв оголошує прийом на навчання іноземних громадян і осіб без громадянства.
  Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", Указами Президента України від 25 березня 1994 року No 112 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації" та від 03 червня 1994 року No 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року No 136 "Про навчання іноземних громадян вУкраїні", від 11 вересня 2013 року No 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року No 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за No 2004/24536.
  Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

 • filter_2  Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 • filter_3  Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
  Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на здобуття вищої освіти. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
  Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність

 • filter_4  Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

 • filter_5  Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв здійснює підготовку іноземних громадян за акредитованими спеціальностями освітнього ступеня бакалавр.
  Навчання іноземців в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв здійснюється за денною та заочною формаминавчання.

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (Додаток 4.1.) до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв приймаються:
  іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань на загальних підставах.
  іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну середню освіту.

 • На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) (Додаток 4.2.) до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв приймаються:
  іноземні громадяни та особи без громадянства, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність.

 • filter_6  Іноземці, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв не пізніше 1 листопада та 1 березня на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

 • filter_7  Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітнього рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу. Іноземці зараховуються на навчання до Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв за результатами співбесіди з Переліку предметів, передбачених цими Правилами( Додатки 4.1., 4.2.).

 • filter_8  Для зарахування на навчання до КМАЕЦМ іноземець подає такі документи:

 • заяву-анкету;

 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

 • копію документа про народження(перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

 • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу);

 • дійсний поліс медичного страхування ( крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

 • 6 фотокарток розміром 60х40 мм.Зазначені документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 • filter_9  Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року No 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за No 615/27060.
  Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється КМАЕЦМ до початку другого семестру першого року навчання його власника.

 • Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

Вартість навчання з підготовки іноземних громадян Денна форма (грн) Заочна форма (грн)
освітній ступінь бакалавр
025 Музичне мистецтво / 6.020204 Музичне мистецтво 42800.00 25000.00
026 Сценічне мистецтво / 6.020201 Театральне мистецтво 37500.00 23500.00
026 Сценічне мистецтво / 6.020209 Естрадно-циркове мистецтво 37500.00 23500.00
The National Bank of Ukraine